Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád školní jídelny 2019/2020

24. 8. 2016

2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26, příspěvková organizace – školní jídelna

 

Školní rok 2019/2020

 

Provozní řád školní jídelny

 

Školní jídelna mateřské školy se řídí platnou legislativou:

 - Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

 vzdělávání (školský zákon), v platném znění

- Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

- Vyhláška č. 84/2005 Sb.,o závodním stravování, v platném znění

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

- Zákon č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- Vyhláška č. 137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na 

   stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

 

 Finanční normativ:

 

Stravné :          celodenní    -  strávníci   3 - 6 let       37,- Kč

                        celodenní    -   strávníci         7 let      41,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok je vždy od 1.9. do 31.8.), ve kterém dosahují věku pro danou skupinu strávníků.

 

Úhrada stravného:

 

V měsíci září je vybírána od strávníků záloha ve výši 1000 Kč  hotově v kanceláři MŠ. V případě neplacení stravného by byla použita na úhradu dluhu. Na konci školního roku se zúčtuje se stravným za poslední měsíc, kdy bylo dítě v MŠ přítomno, a přeplatek vrácen rodičům.

Úhrada stravného se provádí pravidelně každý měsíc vždy zpětně za minulý měsíc -  přesné datum, čas a výše úhrady bude oznámena na informační tabuli u jídelního lístku.

 

Úhradu stravného lze provádět :

-    inkasem

 -    převodem  na účet školní jídelny 147 303 11 / 0100

-  v hotovosti u vedoucí ŠJ

 

Vrácení přeplatků za stravné bude provedeno „nejpozději“ v měsíci září následujícího školního roku v hotovosti či převodem na účet, dle dohody.

 

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (prostřednictvím paní učitelky) nejpozději do 8.00 hodin. Děti, které nebyly do této hodiny omluveny, jsou automaticky zapsány do docházky jako přítomné a bude jim započítána úhrada stravného.

V případě zjišťování docházky pro dny, kdy jsou ve školách prázdniny nebo při  prázdninovém provozu MŠ, je zapsání dítěte závazné a v případě, že nepřijde a nebude řádně a včas omluveno, bude zapsáno jako přítomné a bude mu za tento den účtována strava.

Je-li dítě nemocné a rodiče jej včas neomluví, je možné si oběd vyzvednout v MŠ do vlastních nádob v době 11.30h – 11.45h a to pouze první den nemoci!!!

Je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků, nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout termín uhrazení dané částky (platí u plateb v hotovosti).

Stravování dospělých se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování v platném znění.

 Organizace provozu :

 

Časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách

 

 

přesnídávka

oběd

svačina

1. třída

od 8.30h

od 11.45h

14.00h

2. třída

od 8.30h

od 11.45h

14.00h

 

        Ev. se strava se podává dle potřeb a v závislosti na programu daného dne.

 

Výdej přesnídávek a svačin na třídách je zajišťován p. učitelkami, oběd vydávají pracovnice školní jídelny.

 V MŠ je zajištěn po celý den pitný režim – čaj, sirup, mošt, džus,…

 Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ.

           

 Pravidla pro tvorbu jídelního lístku:

 

-          řídí se platnými vyhláškami a doporučeními

-          podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“

-          spotřební koš - je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma - jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

 

Doporučená pestrost a frekvence hlavních pokrmů

druh - úprava jídla

četnost v měsíci

Kuřecí / krůtí / slepice

3x – 4x / 2x / 1x

Vepřové maso

3x - 4x

Hovězí maso/ králík, zvěřina, kachna

4x / 1x každý druh

Bezmasý slaný

2x

Ryby

2x

Houskový knedlík

1x

Bramborový knedlík

1x

Luštěniny – hlavní jídlo

2x

Luštěniny – polévka

2x – 4x

Bramborová kaše / brambory

4x / 4x

Rýže, těstoviny, ostatní přílohy

3x – 4x  každý druh

Sladká jídla

2x

Smažená jídla

1x

 

V souladu s těmito doporučeními jsou sestavovány přesnídávky a odpolední svačiny, důraz je kladen na zařazování mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny a celozrnného pečiva.

Po dohodě rodičů s vedením mateřské školy je možné individuální řešení dietetického problému (např. potravinové alergie)

 

    Benýšková Margareta                                        Lenka Němečková

 vedoucí ŠJ                                                      ředitelka mateřské školy